Kenya a Nairobi

Příběh největšího města v Keni

NAIROBI, hlavní město Keni, je největší sídlo v zemi i vcelé východní Africe a podle údajů zroku 1999 čítá na 2 143 254 obyvatel. Bylo založeno jako odpočívadlo pro železniční dělníky a nachází se vmístě, kam nedaleko žijící Masajové chodívali napojit dobytek. Jméno města se odvozuje od Enkare Nairobi, což znamená místo chladných vod. Statut hlavního města získalo vroce 1907, do té doby bylo správním centrem země Machakos. Nairobi se nachází na okraji vrchoviny využívané kobchodní zemědělské činnosti - chová se zde dobytek na mléko a pěstuje se káva, čaj a rostliny Tanacetum, znichž se získávají látky pro výrobu insekticidů.

Dobytek se rovněž chová na okolních pláních. Krozvoji Nairobi přispělo několik faktorů, např. pozice ve středu země příhodná pro administrativní centrum, chladnější podnebí, zásoby čerstvé vody a potravin, rovinatý terén, který umožňuje další rozvoj, atd. Nejteplejším obdobím vroce je vtéto oblasti období od listopadu do března, nejchladnějšími měsíci jsou naopak červen, červenec a srpen. Provincie Nairobi není na rozdíl od zbylých provincií vzemi administrativně členěna do distriktů, okresů a obvodů (districts, location and sub locations), ale sestává zosmi okrsků (divisions), kterými jsou: Embakasi, Kasarani, Kibera, Pumwuni, Dagoretii, Makadara, centrum a park. Město Nairobi je centrem:
a) administrativy;
b) obchodu;
c) průmyslu;
d) vzdělávání;
e) turistického ruchu;
f) bydlení;
g) dopravy a komunikací.

Problémy Nairobi
Město Nairobi čelí několika problémům, jimiž jsou například :

1. Vysoká hustota zalidnění, která je důsledkem přílivu obyvatel hledajících ve městě práci. Vysoký počet obyvatel vede knezaměstnanosti, a ta pak knárůstu zločinnosti. Špatné podmínky pro bydlení mají za následek vznik a rozšiřování slumů.

2. Přeplněná společenská zařízení jako např. školy a nemocnice. Nedostačující jsou i dodávky vody. Obyvatelům jsou nabízeny nedostačující služby.
3. Znečištění vlivem průmyslu a dopravy. Hluk, znečištění vzduchu, průmyslový odpad. V hromadícím se komunálním odpadu, především vobytných čtvrtích, se množí krysy a jiní původci přenosných chorob.
4. Dopravní zácpy ve špičce.
5. Vyšší mzdy ve srovnání sjinými částmi země.

MASAJOVÉ VKENI. STRUČNÉ DĚJINY

Keňští Masajové hovoří nilotickými jazyky. Podle nedávného sčítání obyvatel (1991) dosahuje masajská populace počtu cca 453 000 a obývá šest distriktů vprovincii Riftové údolí: Nakuru, Laikipia, Kajiado, Trans Mara, Severní Narok a Jižní Narok.

Masajové jsou kočovní pastevci, kteří se neustále stěhují za vodou a pastvou. Jsou známí tím, že se drží mnoha svých kulturních tradic, a to navzdory všeobecnému názoru, že kultury jsou dynamické, nikoliv statické. Masajové se řídí svým náboženstvím a tvrdošíjně odolávají snahám o zásah do jejich způsobu života. Obrovskou důležitost, kterou své kultuře připisují, lze doložit slavným citátem jednoho uznávaného masajského stařešiny: „Masajec bez své kultury je jako zebra bez pruhů."

VSeverním Naroku, kde Nadace pro obnovu rodinných hodnot vede projekt na záchranu masajských dívek, se stejně jako v ostatních masajských komunitách provozuje mrzačení ženských pohlavních orgánů. Konrétně jde o kliteridektomii, jež spočívá vodstranění vnější části poštěváčku a malých pysků. Obřízka má u ženy zmírnit požitek ze sexu, a zabránit tak případné nevěře.

Stát vedl ve spolupráci shumanitárními a ženskými organizacemi důraznou kampaň proti mrzačení žen, avšak míra, sjakou se zvyklost provádí, zůstává nezměněna. Obřízka je vmasajské kultuře hluboce zakořeněna a je dokonce považována za nejvýznamější obřad na cestě kdospělosti.

Pro Masajce znamená obřízka dobré společenské postavení. Pro dívky znamená především více možností sňatku a pro jejich otce pak dobré postavení vkomunitě. Obřízka představuje jediný způsob, jak dívky připravit na manželství a sexuální život, a především je to jediný způsob, jak se mohou stát ženami ve svém okruhu přijímanými a uznávanými. Dívky, které se tomuto zvyku odmítnou podrobit, jsou považovány za zbabělé, nečisté a jejich vlastní společnost je zavrhne. Navíc nemají téměř žádnou šanci se vdát, protože pro pravého Masajce je sňatek sneobřezanou ženou nemyslitelný. Tyto dívky jsou kobřízce donuceny násilím, vněkterých případech pak od nekompromisních rodičů utíkají. Aby se mohly vrátit do normálního života, poskytuje těmto dívkám Nadace pro obnovu rodiných hodnot psychickou a společenskou oporu.

Oblast obývaná Masaji se pyšní dvěma světoznámými přírodními rezervacemi - Amboseli a Masaai Mara - a komunita se proslavila svými krásnými korálky, které jsou základním prvkem v ozdobě těla a které Masajové prodávají turistům, snimiž sdílejí své pastviny.

Země Masajů, především pak distrikt Severní Narok, však čelí obrovským socioekonomickým problémům. Lidé v této oblasti nezbytně potřebují vzdělání, zdravotní péči a vodu. Oblast má škol a zdravotních zařízení velice málo a voda je zde vzácnou komoditou. Dalším problémem je pro Masajce vSeverním Naroku ohrožení divočinou. Sloni často obyvatele zraňují nebo zabíjejí a lvi pak napadají jejich dobytek. Problémem je i vysoký počet dobytka, nedostatek pastvy, častá sucha, odlesňování a spoléhání se na zásoby potravin, jež jsou Masajům zasílány na pomoc.

Nesčetné problémy Severního Naroku si urgentně vyžadují trvalá řešení ze strany státu a humanitárních organizací. Absolutní nutností je vyvinutí alternativních a udržitelných zdrojů příjmů vrámci dlouhodobých rozvojových programů. Může jít o výstavbu vodovodních systémů a podporu projektů pro udržitelný ekonomický rozvoj. Vtomto regionu, který byl od dob získání nezávislosti na pokraji zájmu, je nezbytná i výstavba dalších zdravotnických zařízení, škol a poskytování stipendií znevýhodněným dětem.

ÚDAJE O KENI

Keňa se nachází na východě Afriky a na rovníku. Na východě hraničí se Somálskem a Indickým oceánem, na severu se Súdánem a Etiopií, na západě sUgandou a na jihozápadě pak sTanzánií. Spolu sUgandou a Tanzánií se dělí o největší africké vnitrozemské jezero - jezero Viktoriino.

Keňa se jako stát objevila před 43 lety, když vroce 1963 získala nezávislost na Británii. Ta keňskou kolonii formálně ovládala od roku 1920. Předtím, a to od roku 1897, byla země součástí širšího celku - Britského východoafrického protektorátu.

Dnes je Keňa pluralitní demokracie. Země sestává zosmi provincií a 73 administrativních distriktů. Provinciemi jsou oblast Nairobi, Západní, Východní, Centrální a Pobřežní provincie, Riftové údolí, Severovýchodní provincie a Nyanza. Jde o zemi zemědělskou. Vmnoha oblastech se objevuje vysoká míra chudoby, četné regiony jsou nedostatečně integrovány do státní ekonomiky a znevýhodněné co se týče zdrojů.

Pouštní a polopouštní oblasti představují vKeni přibližně 88 % celkové rozlohy a rozkládají se na území 35 distriktů. Vtěchto oblastech žije asi 20 % všeho obyvatelstva a chová se zde více než 50 % dobytka.

Podle údajů OSN žije dnes vKeni 23 milionů obyvatel a odhaduje se, že počet obyvatel přesáhne do roku 2025 padesát milionů. Vminulosti byla Keňa jednou ze zemí snejvyšším populačním růstem nejen vAfrice, ale na celém světě (roční přírůstek 3,8 %). V80.letech se růst lehce snížil na 3,4 %. Vsoučasné době poklesl na 2,2 %, a vAfrice tak Keňu zařadil mezi země snejnižším přírůstkem. Prudký pokles se vysvětluje především úspěšnými programy pro rodinné vzdělávání. Podle statistik poklesla i průměrná délka života, a to na 52 let u mužů a na 55 let u žen, přičemž za hlavní důvod se považuje AIDS. Podle zprávy OSN o lidském rozvoji by se bez výskytu epidemie AIDS pohybovala průměrná délka života vKeni okolo pozdní šedesátky.

Přibližně 52 % populace žije pod hranicí chudoby. Podle Centra OSN pro lidská sídla (Habitat) žije 28 % Keňanů ve městech a urbanizace se pohybuje okolo 6,5 %. Odhaduje se, že do roku 2010 bude městské obyvatelstvo představovat 30 % celkové populace země. Kpitné vodě má přístup pouze 49 % obyvatel a khygienickým zařízením jen 43 %.

Rychlý růst populace a zrychlená urbanizace změnila demografickou mapu země, a to především ve velkých městech jako je Nairobi. Počet městských slumů denně prudce narůstá a zvyšuje se i migrace zvekova do měst. Tato skutečnost zatěžuje společenská zařízení a představuje problém pracovních příležitostí.

V současné době je vKeni přibližně 13 milionů aktivního, práceschopného obyvatelstva. Ztoho bylo vroce 1997 „zaměstnáno" 4,3 milionu mužů a žen, přičemž asi 1,5 milionu znich má zaměstnání, za něž pobírá „řádnou" mzdu. Zbytek zaměstnaného obyvatelstva, tedy přibližně 2,5 milionu, se věnuje kovářství, opravám aut u silnic, vyřezávání nebo drobnému obchodu. Ostatní se věnují tzv. "jua kali" (horké slunce), tedy všemožným domácím pracím pod stromy nebo na rozpáleném slunci.

Podle posledních statistik (2004) nechodí 4 miliony dětí ve věku 6 - 14 let do školy. Hlavním důvodem je obrovská chudoba, která většině rodičů nebo opatrovníků neumožňuje zaplatit školné. Na ulici pak dnes vKeni žije 150 000 dětí, přičemž většina znich obývá ulice a slumy vNairobi, např. Soweto.

SOWETO - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Soweto nelegálně obývají lidé, kteří sem přišli zrůzných míst a různých etnických skupin. Soweto se nachází na neudržované půdě na východním okraji rozrůstajícího se Nairobi, na místě, kde se měla původně stavět třetí část čtvrti Kayole.

Jako první se zde usadili dělníci srodinami a příbuznými. Zpočátku obývali tábor pro stavební dělníky u silnice na Mombasu. Ten jim přidělila firma, která stavěla mezinárodní letiště Jomo Kenyatta a pro kterou od roku 1975 po další tři roky pracovali.

Poté, co však bylo letiště dostavěno, nechaly úřady obyvatele tábora vystěhovat. Ti se přesunuli do Embakasi, kde založili squatterskou osadu a odkud byli po několika málo letech státem opět vystěhováni, aby zde mohla být vystavěna keňská letecká základna. Odchod ztéto oblasti byl dlouhodobým problémem, jelikož lidé neměli kam odejít. Tehdy místní správa žádala o grant pro založení dívčí školy Pangani Girls School a po osadnících se požadoval příspěvek 200 keňských šilinků. Těm, kteří přispěli, se slíbilo přestěhování do jiného místa ihned, co bude takové místo určeno. Na školu přispělo celkem 1002 lidí a dalších 75 nebylo schopno částku uhradit. Protože příspěvek platil vždy jen jeden člen domácnosti a průměrná domácost měla šest členů, zůstalo vEmbakasi celkem 1077 osob. Nakonec se vláda ve spolupráci snairobskou městskou radou rozhodla, že ti, kteří zaplatili příspěvek na školu, dostanou malá políčka vzaostalé oblasti za řekou Ngong, tj. vdnešním Soweto. Později byla tato neúrodná políčka ze soucitu věnována i těm „šťastlivcům", kteří příspěvek neuhradili. Jako upomínku na tuto událost a na své příspěvky nazvali osadníci svou čtvrť „Bahati", což vkisvahilštině znamená štěstí.

Druhá část osadníků Soweto sem přišla znairobského Starehe, od autobusového nádraží Muoroto, a čítala na třicet devět domácností. Vroce 1993 byli nairobskou městskou radou velmi násilným způsobem vystěhováni, o čemž svědčily titulky vdomácím i zahraničním tisku. Chatrče, v nichž většina lidí spala, byly za velmi časných ranních hodin strženy buldozery. Mnoho lidí při zásahu zahynulo, někteří byli odvezeni se sutí nebo buldozery zaživa pohřbeni v troskách. Počet mrtvých úřady nikdy neuvedly. Třetí skupina osadníků pochází zKibagare vzápadním nairobském regionu Kangemi, odkud byla vystěhována vroce 1994. Podle osadníků samotných je nairobská městská rada nechala vystěhovat proto, aby umožnila soukromou výstavbu. Počet domácností, kterých se odsun týkal, není doposud znám. Čtvrtá skupina přišla znairobského Gitau a stejně jako u skupiny zKibagare není jejich počet znám. Na konci roku 1994 odtud byli osadníci vystěhováni na žádost dvou vlivných politiků, kterým byla vdané oblasti přidělena půda. Od té doby do Soweta neustále proudí městská chudina a lidé, kteří nevlastní žádnou půdu, a populace se vtéto oblasti výrazně zvyšuje.

Význam jména Soweto

Název Soweto byl přejat zJižní Afriky. Na okraji Johannesburgu došlo na konci 70.let včernošské chudinské čtvrti South western Township (Soweto) kvelkým nepokojům. Úřady vrámci rasové segregace nechaly celou čtvrť násilím vyhladit. Argumentem pro vyslání buldozerů byla skutečnost, že slum Soweto se velice rychle rozrůstal a kazil image jinak kosmopolitního města a hlavního obchodního centra Jihoafrické republiky. Aby se poukázalo na to, že se události vNairobi od událostí vJohannesburgu příliš neliší, vypůjčil si keňský slum jméno slumu jihoafrického. Na obou místech šlo o černošské obyvatelstvo nelegálně žijící na nevlastním pozemku a vobou případech byli tito lidé úřady násilně vystěhováni, přičemž došlo ke ztrátám na životech i jejich majetku. Osadníci přežili jen sohledem na své pevné rozhodnutí držet pohromadě a stát si za svými právy. Ostatní zemřeli.

Soweto - popis

Soweto je městský squatt, který se rozkládá na přibližně 1,5 - 2 kilometrech čtverečních. Administrativně spadá do oblasti Umoja Soweto v okrsku Embakasi vměstě Nairobi. Nachází se na jižní části vilové čtvrti Kayole při okraji města. Na severu stojí letecká základna Embakasi, na západě se rozkládá Umoja Estate a na severu pak Komarock Estate. Od nejbližší silnice se do slumu Soweto dostante jen pěšky, silnice dále nevede a auta tudy nejezdí. Osada je rozdělena na políčka o přibližné rozloze 18 x 7,5 metru, vyměřená městskou radou v Nairobi. Lidé žijí ve zpravidla provizorních chatrčích, které jsou navzájem propojeny malými společnými místnostmi. Slum je však natolik přeplněný, že mezi chatrčemi prakticky neexistuje žádný volný prostor, svýjimkou místa vyhrazeného pro silnice, které zde neexistují. Návštěvníka vSoweto by mohlo překvapit několik málo stabilních patrových domů. Tyto stavby patří „nepřítomným" pronajímatelům, kteří jsou vlastníky políček, i když nejsou squattery vpravém slova smyslu. Bydlí vjiných, slušnějších čtvrtích města a příležitostně si sem chodí vybírat nájemné. Jiní si pak nájemné nechávají vybírat místními pověřenci.

Socioekonomická situace

Správa a řízení

Okrsek je také obvodem pro volby do parlamentu. Provincie Nairobi má sedm volebních okrsků, které jsou poslanci zastoupeny vnárodním shromáždění.

Populace Soweta

PROBLÉMY SOWETA

Během týdenního průzkumu byly zjistěny tyto klíčové problémy (viz. zpráva o výsledcích a závěrech průzkumu):

Problémy byly posuzovány jednak zhlediska závažnosti, a jednak sohledem na to, jak velké části obyvatelstva Soweto se týkají.